- Viện Đào tạo Sau đại học - http://oldsdh.ueh.edu.vn -

GS. TS. Hoàng Thị Chỉnh

”Từ năm 2010:
1. Để nông nghiệp Việt nam phát triển bền vững,Tạp chí Phát triển kinh tế tháng 6/2010
2.Nhập siêu ở Việt Nam: Đâu là những nguyên nhân và giải pháp khắc phục?Hội thảo khoa học tháng 9/2010
3.Nguyên nhân thiếu lao động phổ thông tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Bình dương và các giải pháp khắc phục, Tạp chí Phát triển kinh tế tháng 6/2011
4.Nhìn lại mô hình kinh tế tăng trưởng của Việt Nam giai đoạn 1991-2010 và những vấn đề đang đặt ra, tạp chí Phát triển kinh tế số Xuân 2012
5. Kinh tế Việt nam sau 5 năm gia nhập WTO: Một cái nhìn tổng quan. Kỷ yếu khoa học, nhà Xuất bản Kinh tế TP. HCM tháng 10/ 2012″
”Từ năm 2010:
1. Giáo trình Kinh tế quốc tế, nhà xuất bản Thống kê, tái bản 2010
2. Bài tập Kinh tế quốc tế, nhà xuất bản thống kê , tái bản 2010
3. Giáo trình Kinh tế các nước châu Á- TBD, Nhà xuất bản Thống kê , tái bản 2010″
”1. Định hướng phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2010, đề tài khoa học cấp bộ, 2003,
2. Chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp tỉnh Cà Mau theo hướng phát triển bền vững, đề tài khoa học trọng điểm cấp bộ, 2006
3. Phát triển thương mại điện tử ở các doanh nghiệp TP. HCM: Thực trạng và giải pháp, đề tài khoa học cấp bộ, 2009
4. Nghiên cứu thực trang và đề xuất một số giải pháp để thu hút đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc vào Việt Nam, đề tài khoa học cấp bộ, năm 2011, tham gia chính”