GVC. TS. Nguyễn Quỳnh Hoa

”1. Tín dụng bất động sản tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn Tp. HCM. Đồng tác giả. Tạp chí PTKT số tháng 5/2011.
2. Thị trường nhà ở thương mại tại Tp. HCM – nhìn từ khía cạnh chính sách giá cả. Đồng tác giả. Tạp chí PTKT số tháng 12/2011
3. Định giá đất hàng loạt bằng mô hình hồi quy. Đồng tác giả. Tạp chí PTKT số tháng 3/2013″
”1. Kinh tế vi mô – 1995, đồng tác giả.
2. Giáo trình Thẩm định giá trị bất động sản. NXB Lao động – Xã hội, 2012. Đồng tác giả
3. Chính sách phát triển nhà ở thương mại tại TP. HCM – Lý luận và thực tiễn, đồng tác giả.. Sách chuyên khảo. NXB Phương Đông, 2012″
”1. Luận cứ khoa học và thực tiễn xây dựng chuyên ngành TĐG tại trường đại học Kinh tế TP. HCM – 2005, thành viên nghiên cứu.
2. Phương pháp so sánh trong thẩm định giá trị bất động sản: Từ lý luận đến thực tiễn – 2006.CN đề tài
3. Chính sách phát triển nhà ở thương mại tại TP. HCM – 2011, thành viên nghiên cứu
4. Các phương pháp xác định tỷ suất vốn hóa ứng dụng trong thẩm định giá trị bất động sản -2012, CN đề tài
5. Xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn TP. HCM – 2013, thành viên nghiên cứu”

Comments are closed.