GVC. TS. Phan Nữ Thanh Thủy

”Floating Interest Rate: A New Development of the Monetary Policy by Phan Nữ Thanh Thủy Economic Development Review 10/2002

For better Open Market Operations in Vietnam by Phan Nữ Thanh Thủy, Economic Development Review 5/ 2005

Exchange rate Policy in the International Integration by Phan Nữ Thanh Thủy, Economic Development Review 9/2006″

Tài liệu tham khảo: Kinh tế vĩ mô Tác giả Phan Nữ Thanh Thủy , NXB Thống Kê 2010
”Hoàn thiện chính sách tiền tệ góp phần ổn định và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Đề tài NCKH cấp trường 2002, Chủ nhiệm đề tài: Phan Nữ Thanh Thủy

Phát triển nghiệp vụ thị trường mở tại VN, Đề tài NCKH cấp trường 2004, Chủ nhiệm Phan Nữ Thanh Thủy”

Comments are closed.