GVC. TS. Thái Trí Dũng

”1. Tâm lý học quản trị kinh doanh- NXB Thống kê 2003

2. Kỹ năng giao tiếp và thương lượng- NXB Thống kê 2003″

”1. Phân tích thực trạng VHDN và tư vấn xây dựng VHDN cty Điện quang 2011.

2. Xây dựng ngành đào tạo QT nhân lực- 2013

3. Đánh giá những yếu tố ảnh hưởng sự trung thành của nhân viên”

Comments are closed.