GVC. TS. Trần Văn Thông

”1. Trần Văn Thông.Địa lý kinh tế.NXB thống kê, 1997.
2. Trân Văn Thông. Tổng quan du lịch. NXB ĐHQG TP HCM. 2006
3. Trân Văn Thông. Quy hoạch du lịch. NXB ĐHQG TP HCM.2005″
”1. Đánh giá tác động của hoạt động du lịch đến TN tự nhiên và nhân văn Khu dự trữ sinh quyển Cân Giờ TP HCM. 2005. Chủ nhiệm đề tài

2. Đánh giá môi trường kinh doanh của DN nhỏ và vừa ở tỉnh Lâm Đồng. 2008. Chủ nhiệm đề tài”

Comments are closed.