GVC. TS. Vũ Thị Phượng

”- Tâm lý học quản lý (tài liệu lưu hành nội bộ)
– “” Giao tiếp và các kỹ năng trong giao tiếp”” (lưu hành nội bộ)
– Sách dịch cùng tác giả khác :
“” Marketing căn bản”” của Phillip Kotler NXB Thông kê 1994
– Sách biên dịch cùng tác giả khác:
“”Giao tiếp trong kinh doanh””
NXB Thống kê 1997″
Nghiên cứu thực trạng công tác quản trị nguồn lực tại Công ty Nguyễn Kim 2011

Comments are closed.