PGS. TS. Nguyễn Quốc Tế

Đã công bố trên 10 bài báo gồm: Tạp chí, kỷ yếu, hội thảo quốc gia và quốc tế
Chủ trì, tham gia biên soạn (chủ biên và tham gia) tài liệu học tập gồm: Giáo trình, tài liệu tham khảo, đề cương bài giảng (11 cuốn)
Chủ trì, tham gia nghiên cứu: chương trình, đề tài cấp Nhà nước (3), cấp Bộ (3), Tổng công ty (1), Doanh nghiệp, đề tài cơ sở (2).

Comments are closed.