PGS. TS. Nguyễn Trọng Hoài

”Mô hình tăng trưởng xanh: Khung phân tích và lựa chọn chính sách cho Việt Nam

Chính sách quy hoạch và thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ cho Việt Nam

Phân tích cầu thịt và cá của các hộ gia đình ở Việt Nam: sự lựa chọn dạng hàm của các biến nhân khẩu học

Tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô: Đánh giá, viễn cảnh và khuyến nghị chính sách

Phát triển khu vực kinh tế tư nhân: tiếp cận các giải pháp giảm thiểu tác động lấn át và nâng cao tác động hỗ trợ”

”Kinh tế phát triển
Phương pháp dự báo kinh tế”
”Giải pháp thu hút vốn đầu tư tỉnh Bến Tre

Giải phát phát triển hệ thống hợp tác xã Bến Tre

Năng lực cạnh tranh các nông sản chủ yếu tại ĐBSCL

Ứng dụng mô hình kinh tế lượng phân tích nghèo đói

Khung phân tích chọn lọc cho các chủ đề thách thức trong tái cấu trúc mô hình tăng trưởng tại Việt Nam”

Comments are closed.