PGS. TS. Vũ Anh Tuấn

PGS. TS. Vũ Anh Tuấn

 • Kinh tế tư nhân trong nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta hiện nay 2011 Tạp chí Đại học Công nghiệp
 • Những thách thức cần vượt qua sau một năm Việt Nam chính thức là thành viên WTO 2008 Tạp chí Phát triển Kinh tế
 • Cơ sở lý luận v thực tiễn phn định các thành phần kinh tế 2006 Tạp chí Cộng sản
 • Trình độ và phương pháp của giảng viên: nhân tố quyết định chất lượng của giáo dục và đào tạo 2004 – Tạp chí Phát triển Kinh tế
 • Selection of major manufactured products for HCMC 2004 – Economic development review
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm: một số kinh nghiệm quốc tế 2004 – Tạp chí Cộng sản
 • Problems with the development of industrial parks and export processing zones 2004 – Economic development review
 • Phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất: Những vấn đề đặt ra 2004 – Tạp chí Phát triển kinh tế
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp để hội nhập AFTA 2003 – Tạp chí Cộng sản
 • Phát huy nội lực: Lý luận và thực tiễn kinh nghiệm 2002 – Tạp chí Phát triển kinh tế
 • Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường 1999 – Tạp chí Phát triển kinh tế
 • Kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ đổi mới ở nước ta 1998 – Tạp chí Phát triển kinh tế
 • Kinh tế nhà nước trong thời kỳ đổi mới 1998 – Tạp chí Phát triển kinh tế
 • Phát triển công nghiệp chế biến: những xu hướng có tính quy luật 1997 – Tạp chí Phát triển kinh tế
 • Phát triển công nghiệp chế biến: kinh nghiệm các nước trong khu vực, bài học đối với Việt Nam 1997 – Tạp chí Phát triển kinh tế
 • Cần có những giải pháp cơ bản, đồng bộ để duy trì sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp trên địa bàn TP.HCM 1998 – Tạp chí Phát triển kinh tế
 • Developmental orientation of Hochiminh city manufacturing industry 1998 – Economic development review
 • Problems with the development of market economy in Vietnam 1998 – Economic development review
 • CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn: lý luận và kinh nghiệm từ một số nước 2000 Tạp chí Phát triển kinh tế
 • Knowledge-based economy: Orientation and opportunity for Vietnam 2000 Economic development review
 • Xây dựng cơ sở vật chất-kỹ thuật trong quá trình CNH, HĐH ở Bạc Liệu: hiện trạng và định hướng phát triển 2001 Tạp chí Phát triển kinh tế
 • Toàn cầu hoá kinh tế: Đặc điểm, cơ hội và thách thức 2001 Tạp chí Phát triển kinh tế
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm 2004 Tạp chí Phát triển kinh tế
 • Vietnamese Higher Education and Globalization 2002 Economic development review
 • Tapping Inner Resources: Theory and Realities 2002 Economic development review
 • Hội nhập kinh tế và giáo dục trong xu thế toàn cầu hoá 2002 Tạp chí Phát triển kinh tế
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong xu thế hội nhập 2002 Tạp chí Phát triển kinh tế
 • Một số vấn đề tài chính tín dụng đối với mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2003 Tạp chí Phát triển kinh tế
 • Một số bài học về thị trường đất đai 2003 Tạp chí Phát triển kinh tế
 • Định hướng phát triển công nghiệp chế biến để thực hiện CNH, HĐH ở tỉnh Bạc Liêu 2000 Kỷ yếu HTKH thuộc Chương trình cấp nhà nước KHXH-02, đề tài KHXH-02-09
 • Phát triển kinh tế trang trại: Cần có những giải pháp cơ bản 2001 Kỷ yếu HTKH do Bộ GD&ĐT tổ chức
 • Các học thuyết kinh tế thị trường – cơ sở xây dựng chính sách kinh tế và các mô hình kinh nghiệm 1999 Kỷ yếu HTKH tại trường ĐHKT
 • Cơ hội và thách đố của giáo dục Việt Nam trong quá trình tiếp cận với nền kinh tế tri thức 2001 Kỷ yếu HTKH tại trường ĐHKT
 • Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn khoa học Mác-Lênin trong các trường đại học và cao đẳng 2001 Kỷ yếu HTKH tại trường ĐHKT
 • Toàn cầu hoá kinh tế: đặc điểm – cơ hội và thách thức đối với Việt Nam 2002 Kỷ yếu HTKH, ĐHQG TP.HCM
 • Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế 2011 NXB Thanh niên Viết một mình
 • Phát triển thị trường khoa học công nghệ ở TP.HCM 2006 NXB Thống kê Viết một mình
 • Các học thuyết kinh tế của CN M-LN về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa 2010 NXB Thống kê Viết một mình
 • Bài tập nguyên lý kinh tế 2012 NXB Thanh niên Viết một mình
 • Xu hướng phát triển công nghiệp chế biến ở TP.HCM 2000 NXB Thống kê Viết một mình
 • Tìm hiểu những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2012 NXB Kinh tế TP.HCM Chủ biên
 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin: Lý thuyết & Bài tập 2008 NXB Tổng hợp Chủ biên
 • ĐT cấp Bộ: Các giải pháp vượt qua rào cản thương mại đối với doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu 2009-2011 B2009-09-83 Bộ GD & ĐT Chủ nhiệm
 • ĐT trọng điểm cấp bộ: Phát triển thị trường khoa học – công nghệ ở thành phố Hồ Chí Minh 2004-2005 B2004-22-77TĐ Bộ GD & ĐT Chủ nhiệm
 • ĐT cấp cơ sở: Nâng cao khả năng cạnh tranh một số mặt hàng công nghiệp chủ yếu của một số doanh nghiệp nhà nước ở TP.HCM trong xu thế hội nhập. 2002-2003 CS2003-17 Trường ĐHKT TP. HCM Chủ nhiệm
 • ĐT trọng điểm cấp bộ: Các cơ sở khoa học cho việc phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn TP.HCM đến năm 2010. 2002-2003 B2002-22-23 TĐ Bộ GD & ĐT Chủ nhiệm
 • ĐT cấp bộ: Các giải pháp phát huy nội lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế trên địa bàn TP.HCM đến năm 2010. 2001-2002 B2001-22-11 Bộ GD & ĐT Chủ nhiệm
 • ĐT cấp tỉnh: Định hướng CNH, HĐH trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. 1999-2001 KHXH 02-BL UBND tỉnh Bạc Liêu Chủ nhiệm
 • Các giải pháp huy động vốn cho CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn Đồng bằng Sông Cửu Long (Đề tài nhánh – thuộc đề tài khoa học cấp nhà nước về các giải pháp thúc đẩy CNH, HĐH vùng ĐBSCL do PGS. TS. Phương Ngọc Thạch làm chủ nhiệm). 2000-2001 KHXH-02-09D Hội đồng lý luận trung ương Chủ nhiệm
 • Qui hoạch phát triển kinh tế trên địa bàn Quận 3 từ nay đến năm 2010 1998-1999 UBND Q3, TP. HCM Thư ký khoa học
 • Các học thuyết kinh tế thị trường xác định vai trò của nhà nước và kế hoạch hóa kinh tế vĩ mô (Đề ti nhnh – thuộc đề tài khoa học cấp nhà nước về kế hoạch hóa do TS. Đặng Đức Đạm làm chủ nhiệm theo quyết định số 353/QĐ của Bộ trưởng Bộ KHCN & MT). 1998-1999 Bộ KHCN và MT Chủ nhiệm

Comments are closed.