TS. Lưu Thị Kim Hoa

TS. Lưu Thị Kim Hoa

  • Vai trò quản lý vĩ mô của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay 1994 Tập san khoa học, Đại học Tổng hợp TP.HCM, số II/1994
  • Vai trò Nhà nước trong kinh tế thị trường 1994 Tạp chí Nghiên cứu và sáng tạo, Đại học Tài chính kế toán TP. HCM, số 10/1994
  •  Một vài suy nghĩ về cơ cấu kinh tế ở Việt Nam hiện nay 2000 Tạp chí phát triển kinh tế, ĐH Kinh tế TP.HCM, số 5/2000
  • Vấn đề con người trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở Việt nam hiện nay 2000 Tạp  chí phát triển kinh tế, ĐH Kinh tế TP.HCM, số 8/2000
  • Tài liệu học tập Kinh tế chính trị Mác – Lênin tập 1 và 2 1999/2000 2000 Thành viên
  •  Tài liệu học tập Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (nâng cao) 2008/2009 12/2009 Thành viên
  •  Tài liệu hướng dẫn ôn tập Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – LêNin(Học phần II) 2008/2009 7/2009 Thành viên
  • Nguyên nhân của tình trạng lạm phát kéo dài ở nước ta. Luận cứ khoa học của các giải pháp kiềm chế và giảm lạm phát ở Việt Nam 1992/1994 Cấp Bộ Thành viên

Comments are closed.