TS. Nguyễn Minh Tuấn

TS. Nguyễn Minh Tuấn

 • Opportunities and Challenger for the Plastics Industry When Integrating into the Regional Market. September 2000 – Economic development
 • Sự phát triển của ngành nhựa Việt Nam với vấn đề bảo vệ môi trường 5/2000 – Phát triển kinh tế
 •  Some Meaures to Secure Capital for Modernization of Plastics Industry. July, 2000 Economic development
 • Vai trò quản lý của nhà nước đối với ngành Nhựa Báo Xuân năm 2001 Tạp chí Việt Nam Plastics
 • Vietnam’s Economic Restructuring in Pocess of Industrialization and Modernization July, 2004 Economic development
 •  Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp nhà nước khi gia nhập WTO  2007 Kỷ yêu Hội thảo khoa học Khoa Kinh tế ĐHQG – TP. HCM
 • Cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam khi hội nhập kinh tế quốc tế. 2008 Hội thảo khoa học: Trường Cán bộ Tp. HCM – Khoa Kinh tế ĐHQG TP. HCM
 • Đẩy mạnh thu hút FDI vào vùng Đông Nam bộ 2009 Hội thảo khoa học UBND tỉnh Bình Dương – Học viện Chính trị Hành chính KVII-Đại học kinh tế Tp. HCM
 • Kinh tế tư nhân là động lực chủ yếu trong phát triển kinh tế 2010 Hội thảo khoa học: Tạp chí Cộng sản-Đại học kinh tế
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn kinh tế nhà nước 11, 2011 Tạp chí: Phát triển nhân lực – Trường Cán bộ – Ủy ban Nhân dân TP. HCM
 • Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai và cơ chế thực hiện 12, 2012 Hội thảo: Trường Đại học kinh tế -Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương
 • Tài liệu học tập môn: Kinh tế chính trị – Phần TBCN 1999 Lưu hành nội Bộ Đồng chủ biên
 • Tài liệu học tập môn: Kinh tế chính trị – Phần TKQĐ lên CNXH ở Việt Nam 2000 Lưu hành nội Bộ Đồng chủ biên
 • Tài liệu ôn tập môn: Kinh tế chính trị (Dùng cho ôn thi cao học) 2001 Lưu hành nội Bộ Đồng chủ biên
 • Hướng dẫn nghiên cứu và ôn tập Lịch sử các học thuyết kinh tế 2002 NXB Thống Kê Thành viên
 • Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế 2006 NXB ĐHQG, Tp. HCM Đồng chủ biên
 • Tài liệu hướng dẫn ôn tập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin HP2 Nâng cao 2009 NXB ĐHQG, Tp. HCM Chủ biên
 • Sách tham khảo: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước trong hội nhập kinh tế quốc tế 2010 NXB ĐHQG, Tp. HCM Chủ biên
 • Tài liệu học tập môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin HP2 Nâng cao  2012 NXB ĐHQG, Tp. HCM Chủ biên
 • Bài giảng trực tuyến môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (phần thứ hai) 2012 Bộ Giáo dục và Đào tạo Thành viên
 • Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường: Phát triển kinh tế tập thể ở TP. HCM, thực trạng và giải pháp 2004 Trường Chủ nhiệm
 • Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tê tư nhân trên địa bàn TP. HCM. 2006 Bộ Chủ nhiệm
 • Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Nâng cao năng lực canh tranh của các doanh nghiệp nhà nước, khi thực hiện cam kết trong khuôn khổ WTO 2008 Bộ  Chủ nhiệm
 • Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Phát triển công nghiệp Tp. HCM đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. 2010 – 2012  Bộ  Chủ nhiệm
 • Hệ thống ngân hàng câu hỏi các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 7, 2010 Bô Giáo dục và Đào tạo Thành viên

Comments are closed.