TS. Nguyễn Văn Sáng

TS. Nguyễn Văn Sáng

 • Định hướng và giải pháp chủ yếu huy động, sử dụng vốn đầu tư đến năm 2000 ở Việt Nam. Số 84 tháng 10/1997 Phát triển kinh tế – ĐHKT TP HCM
 • Measures to Develop Private  Businesses  in HCMC. Number 114, February 2004 Economic Development Review- UHE
 • For a Better  Competitivenes of  HCMC Private  Sector. Number 132, August 2005 Economic Development Review- UHE
 • Xã hội hóa dịch vụ công trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Số 02/2007 Khoa học chính trị- Hoc viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II
 • Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế 2008 X Thành viên
 • Tài liệu hướng dẫn ôn tập Những NLCB CN M-LN (nâng cao) 2009 X Thành Viên
 • Tài liệu hướng dẫn ôn tập Những NLCB CN M-LN (học phần 2) 2008 X Thành viên
 • Tài liệu học tập môn Kinh tế chính trị M-LN (phần TBCN) 2012/2013  Chủ biên
 • Kinh tế tư nhân TP HCM trong nền kinh tế thị trường. 2004-2006 Bộ Thành viên
 • Phát triển bền vững nông nghiệp nông thôn Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tếquốc tế. 2008 – 2010 Cơ sở Thành Viên
 •  Vấn đề thực hiện công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN: lý luận và thực tiễn. 2009 – 2012 Cở sở Chủ nhiệm

Comments are closed.