TS. Phạm Thăng

TS. Phạm Thăng

 • Tìm hiểu chính sách phát triển công nghiệp của các nước và lãnh thổ Nics
 • Equitization of state run companies: reality and prospect
 • Vài kinh nghiệm về chính sách phát triển công nghiệp của các quốc gia và lãnh thổ Nics Đông Á
 • Đầu tư vào thị trường chứng khoán hay gửi tiết kiệm, ở đâu có lợi?
 • Tiếp tục phát triển kinh tế tư nhân
 • Quan niệm của Mác – Lênin về lợi ích kinh tế và việc kết hợp các lợi ích kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay
 • Đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
 • Muasures to Enhance Economic Efficency of the Collectire Sector
 • Quan niệm của A.Smith về lợi ích kinh tế
 • Vấn đề việc làm và thất nghiệp trong nền kinh tế chuyển đổi và chính sách giải quyết việc làm
 • Trường phái tổng hợp cổ điển mới với P.Samuelson và vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường
 • Đấu tranh chống tham nhũng dưới góc độ kinh tế chính trị học
 • Tìm hiểu môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
 • Tài liệu học tập môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác chính trị tại trường Đại học Kinh tế Tp.HCM
 • Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp, nông thôn ở một số quốc gia, vùng lãnh thổ và khả năng vận dụng ở Việt Nam
 • Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong điều kiện học chế tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế Tp.HCM. Thực trạng và giải pháp.

Comments are closed.