PGS.TS. Bùi Kim Yến

 • 1. Bùi Kim Yến (7/1998), “Một số biện pháp tăng cung cầu chứng khoán”. Tạp chí Phát triển Kinh tế số 93 – Trang 24
 • 2. Bùi Kim Yến (11/1999), “Vai trò của ngân hàng thương mại trên thị trường chứng khoán”. Tạp chí Phát triển Kinh tế số 109 – Trang 11
 • 3. Bùi Kim Yến (11/1999), “Role of Commercial Banks in the Stock Market”. Economic Development Review No 63 – P. 10
 • 4. Bùi Kim Yến (01/2000), “Quỹ đầu tư hỗ trợ cổ phần hóa và phát triển thị trường chứng khoán”. Tạp chí Phát triển Kinh tế số 111 – Trang 12
 • 5. Bùi Kim Yến (01/2000), “Investment Fund for Equitization and Stock Market Promotion”. Economic Development Review No 65 – P. 3
 • 6. Bùi Kim Yến (8/2005), “Thị trường chứng khoán Việt Nam tròn 5 tuổi. Làm thế nào để phát triển nguồn nhân lực”. Tạp chí Phát triển Kinh tế số 178 – Trang 29
 • 7. Bùi Kim Yến (11/2005), “Hoàn thiện nghiệp vụ môi giới tại các công ty chứng khoán”. Tạp chí Phát triển Kinh tế số 181 – Trang 26
 • 8. Bùi Kim Yến (5/2006), “Chiến dịch toàn cầu hóa của các công ty đa quốc gia”. Tạp chí Phát triển Kinh tế số 187 – Trang 24
 • 9. Bùi Kim Yến (5/2006), “International Bond Market – Vietnam’s Destination on the road to Development and Intergration”. Economic Development Review No 141 – P. 10
 • 10. Bùi Kim Yến (4/2012), “Nguồn nhân lực đẳng cấp quốc tế cho thị trường chứng khoán”. Tạp chí Phát triển và Hội nhập số 3 – Trang 11
 • 11. Bùi Kim Yến (8/2012), “Ngăn ngừa và hạn chế vi phạm trong công bố thông tin của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM”. Tạp chí Phát triển và Hội nhập số 5 – Trang 16
  Giáo trình:

 • 1. Bùi Kim Yến (2006), “”Thị trường chứng khoán””, Nhà Xuất bản Lao động Xã hội “
 • 2. Bùi Kim Yến (2008), “Thị trường chứng khoán”, Nhà Xuất bản Giao thông Vận tải
 • 3. Bùi Kim Yến (2008), “Thị trường tài chính”, Nhà Xuất bản Thống kê
 • 4. Bùi Kim Yến (2009), “Phân tích chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư”, Nhà Xuất bản Thống kê
 • 5. Bùi Kim Yến (2009), “Phân tích đầu tư chứng khoán”, Nhà Xuất bản Thống kê
 • 6. Bùi Kim Yến (2008), “Bài tập phân tích chứng khoán”, Nhà Xuất bản Giao thông Vận tải
 • 7. Bùi Kim Yến (2012), “Thị trường tài chính”, Nhà Xuất bản Kinh tế TP.HCM
  Đề tài cấp Bộ:

 • 1. Chủ nhiệm: Bùi Kim Yến (Nghiệm thu 2005)
  “”Phát triển phương thức tài trợ cho thuê tài chính đối với doanh nghiệp trong quá trình hội nhập”” (Mã số B2004-22-76)
 • “2. Chủ nhiệm: Bùi Kim Yến (Nghiệm thu 2006)
  “”Giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam”” (Mã số B2006-09-15)
 • “3. Chủ nhiệm: Bùi Kim Yến (Nghiệm thu 2007)
  “”Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM”” (Mã số B2007-09-30)
 • “4. Chủ nhiệm: Bùi Kim Yến (Nghiệm thu 2010)
  “”Phát triển Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo hướng hiện đại an toàn và hiệu quả”” (Mã số B2009-09-85)
  Đề tài cấp trường:

 • 1. Chủ nhiệm: Bùi Kim Yến (Nghiệm thu 2001)
  “”Giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam và thúc đẩy hoạt động của Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM”” (Mã số CS 2001-017)
 • “2. Chủ nhiệm: Bùi Kim Yến (Nghiệm thu 2004)
  “”Biện pháp khuyến khích và nâng cao hiệu quả đầu tư trên thị trường chứng khoán”” (Mã số CS 2004-18)
 • “3. Chủ nhiệm: Bùi Kim Yến (Nghiệm thu 2005)
  “”Một số giải pháp phát triển các nghiệp vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động tại các công ty chứng khoán”” (Mã số CS 2005-13)
 • “4. Chủ nhiệm: Bùi Kim Yến (Nghiệm thu 2010)
  “”Nâng cao chất lượng công bố thông tin của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM”” (Mã số CS 2010-42)
 • “5. Chủ nhiệm: Bùi Kim Yến (Nghiệm thu 2012)
  “”Ngăn ngừa hạn chế vi phạm trong báo cáo tài chính và công bố thông tin của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM”” (Mã số CS 2012-12)

Comments are closed.