PGS. TS. Hoàng Đức

“1. Hoàng Đức (Tháng 01, 02/1996)
“”Một số ý kiến về lãi suất tín dụng và hướng hoàn thiện chính sách lãi suất trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay””
Tạp chí Thị trường số 5 và 6 của Bộ Thương mại”
“2. Hoàng Đức (Tháng 3/1996)
“”Huy động vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian qua và hiện nay””
Tạp chí Thị trường số 8 và 9 của Bộ Thương mại”
“3. Hoàng Đức (Tháng 5/2001)
“”Banking reprom for National Industialization and Modernization””
Tạp chí Phát triển Kinh tế số 81 của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM”
“4. Hoàng Đức
“”Tín dụng ngân hàng trong CNH-HĐH Nông nghệp và Nông thôn ở nước ta””
Tạp chí Phát triển Kinh tế số 141 của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM”
“5. Hoàng Đức
“”Đẩy mạnh hội nhập quốc tế ngân hàng Việt Nam””
Tạp chí Phát triển Kinh tế số 160 của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM”
“6. Hoàng Đức
“”Xử lý nợ quá hạn hiện nay ở các ngân hàng thương mại””
Tạp chí Phát triển Kinh tế số 164 của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM”
“7. Hoàng Đức
“”Looking bank on the Exchange Rate Policy””
Tạp chí Phát triển Kinh tế số 119 của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM”
“8. Hoàng Đức
“”Xác định tỷ giá hối đoái thực hiện nay ở nước ta””
Tạp chí Phát triển Kinh tế số 166 của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM”
“9. Hoàng Đức
“”Hệ thống ngân hàng của một số nước Châu Á và những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam””
Tạp chí Phát triển Kinh tế số 168 của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM”
“10. Hoàng Đức
“”Chuẩn bị điều kiện cho việc mở chi nhánh ngân hàng thương mại ở nước ngoài, một yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế ngân hàng ở nước ta hiện nay””
Tạp chí Phát triển Kinh tế số 172 của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM”
“11. Hoàng Đức (Tháng 5/2006)
“”Nhìn lại quá trình tự do hóa lãi suất ở nước ta””
Tạp chí Phát triển Kinh tế số 187 của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM”
”Sách nghiệp vụ chuyên môn:
1. Chủ biên: Hoàng Đức
“”Kế toán ngân hàng thương mại””


“2. Thành viên: Hoàng Đức
“”Lý thuyết tiền tệ tín dụng”” (Chủ biên: Nguyễn Đăng Dờn)

“3. Thành viên: Hoàng Đức
“”Thanh toán quốc tế”” (Chủ biên: Nguyễn Đăng Dờn)

“4. Thành viên: Hoàng Đức
“”Tiền tệ – Ngân hàng”” (Chủ biên: Nguyễn Đăng Dờn)

“5. Thành viên: Hoàng Đức
“”Tín dụng ngân hàng”” (Chủ biên: Nguyễn Đăng Dờn)

”Đề tài cấp Bộ:
1. Chủ nhiệm: Hoàng Đức (B2001-22-09)
“”Biện pháp mở rộng tín dụng ngân hàng để góp phần cung ứng vốn cho sự nghiệp CNH – HĐH ở Việt Nam hiện nay””
2. Tham gia: Hoàng Đức (B99-22-41) – Chủ nhiệm: Nguyễn Đăng Dờn
“”Hệ thống ngân hàng Việt Nam thực trạng và những giải pháp cơ bản nhằm tránh nguy cơ khủng hoảng để phục vụ sự nghiệp CNH – HĐH ở Việt Nam hiện nay”” ”

Comments are closed.