PGS. TS. Phạm Văn Năng

”Tài liệu tham khảo:
1. Phạm Văn Năng (2011)
“”Cơ chế tỷ giá ở Việt Nam””
Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM

”1. Tổ chức sản xuất và quản lý kinh tế trên địa bàn huyện ở ĐBSCL
2. Biện pháp kinh tế, tổ chức và quản lý để phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn ở Nam bộ
3. Luận cứ khoa học của việc tồn tại và phát triển Hợp tác xã tín dụng ở nước ta
4. Định hướng và giải pháp tổ chức thị trường phi tập trung (OTC) ở Việt Nam”

Comments are closed.