PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương

 • “1. Trầm Thị Xuân Hương (2003)
  “”Đa dạng hóa các nghiệp vụ kinh doanh của ngân hàng thương mại trong tiến trình hội nhập quốc tế”” (25 trang)
  Kỷ yếu hội thảo – Tự do hóa tài chính – Cục xuất bản – Bộ Văn hóa Thông tin”
 • “2. Thành viên: Trầm Thị Xuân Hương (2001)
  “”Nợ tồn đọng và vấn đề giải quyết nợ tồn đọng của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam”” (3 trang)
  Tạp chí Phát triển Kinh tế số 125″
 • “3. Trầm Thị Xuân Hương (2002)
  “”Phân tích tài chính và xếp loại doanh nghiệp trong công tác thẩm định tín dụng ngân hàng”” (3 trang)
  Tạp chí Phát triển Kinh tế số 142″
 • “4. Trầm Thị Xuân Hương (2000)
  “”Một số vấn đề về đối tượng cho vay của ngân hàng thương mại theo quy chế cho vay hiện hành”” (2 trang)
  Tạp chí Phát triển Kinh tế số 121″
 • “5. Trầm Thị Xuân Hương (2003)
  “”Xử lý tài sản thế chấp tồn đọng là yêu cầu cần thiết trong tiến trình hội nhập quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam”” (4 trang)
  Tạp chí Phát triển Kinh tế số 108″
 • “6. Trầm Thị Xuân Hương (1999)
  “”Một số vấn đề về kiểm soát thư tín dụng trả chậm”” (2 trang)
  Tạp chí Phát triển Kinh tế số 58″
 • “7. Trầm Thị Xuân Hương (1996)
  “”Một số vấn đề pháp lý khi sử dụng phương thức tín dụng chứng từ”” (12 trang)
  Tạp chí Nghiên cứu và Sáng tạo số 14 (36)”
 • “8. Trầm Thị Xuân Hương (2009)
  “”Ứng dụng xếp hạng tín nhiệm nội bộ theo yêu cầu Basel trong quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam”” (6 trang)
  Tạp chí Phát triển Kinh tế số 122″
 • “9. Thành viên: Trầm Thị Xuân Hương (2009)
  “”Từ cho vay dưới chuẩn đến vấn đề đặt ra đối với xếp hạng tín nhiệm khách hàng”” (4 trang)
  Tạp chí Ngân hàng”
 • “10. Trầm Thị Xuân Hương (2007)
  “”Tác động WTO đối với phát triển dịch vụ ngân hàng trên địa bàn TP.HCM”” (12 trang)
  Kỷ yếu Hội thảo “”Ảnh hưởng của việc gia nhập tổ chức thương mại quốc tế đối với nền kinh tế Việt Nam”””
 • “11. Trầm Thị Xuân Hương (2009)
  “”Giải pháp hạn chế rủi ro kinh doanh trên sàn vàng của các ngân hàng thương mại”” (4 trang)
  Tạp chí Phát triển Kinh tế số 225″
 • “12. Trầm Thị Xuân Hương (2006)
  “”Cổ phiếu ngân hàng – hàng hóa quan trọng trên thị trường chứng khoán Việt Nam”” (3 trang)
  Tạp chí Phát triển Kinh tế số 186″
 • “13. Trầm Thị Xuân Hương (12/5/2005)
  “”Cổ phần hóa NHTMNN – Giải pháp thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển”” (5 trang)
  Hội thảo “”Thị trường chứng khoán Việt Nam – Thực trạng và giải pháp”””
 • “14. Trầm Thị Xuân Hương (9/2009)
  “”Đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTMNN trong quá trình cổ phần hóa trước xu hướng hội nhập quốc tế”” (9 trang)
  Hội thảo khoa học: “”Hội nhập quốc tế về ngân hàng và vấn đề cổ phần hóa NHTMNN”””
 • “15. Trầm Thị Xuân Hương (7/2006)
  “”Khai thác thị trường tín dụng phi chính thức nhằm đẩy các sản phẩm bán lẻ của các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM”” (7 trang)
  Kỷ yếu hội thảo khoa học: “”Phát triển TP.HCM thành trung tâm tài chính và khu vực”””
 • “16. Trầm Thị Xuân Hương (29/11/2011)
  “”Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo an toàn tín dụng tại ngân hàng thương mại Việt Nam”” (8 trang)
  Hội thảo khoa học khoa Ngân hàng”
  Giáo trình:

 • 1. Thành viên: Trầm Thị Xuân Hương
  “”Lý thuyết tài chính – tiền tệ”” (Chương 9: Trang 226-264)
  Nhà Xuất bản Giáo dục 1997, 2001
 • 2. Thành viên: Trầm Thị Xuân Hương (14/01/2009)
  “”Thanh toán quốc tế”” (Chương 1: Trang 17-48; Chương 2: Trang 81-87; Chương 4: Trang 100-122, 131-145; Chương 5: Trang 147-168) “
 • “3. Đồng chủ biên: Trầm Thị Xuân Hương (17/8/2011)
  “”Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại”” (Chương 2, 3, 7, 9)
  Nhà Xuất bản Kinh tế năm 2012
 • 4. Đồng chủ biên: Trầm Thị Xuân Hương (26/11/2012)
  “”Giáo trình thẩm định tín dụng”” (Chương 1)”
  Sách tham khảo:

 • 1. Thành viên: Trầm Thị Xuân Hương
  “”Tiền tệ ngân hàng”” (Chương 7, 8, 9)
  Nhà Xuất bản Thống kê 2004
 • 2. Thành viên: Trầm Thị Xuân Hương
  “”Kế toán ngân hàng thương mại”” (Chương 2: Trang 57-112)
  Nhà Xuất bản Thống kê 2000″
 • 3. Chủ biên: Trầm Thị Xuân Hương
  “”Thanh toán quốc tế”” (Chương 1, 2, 6, 8)
  Nhà Xuất bản Lao động Xã hội 2005, 2006, 2007, 2008
 • 4. Thành viên: Trầm Thị Xuân Hương
  “”Quản trị ngân hàng thương mại”” (Chương 1: Trang 1-29; Chương 9: Trang 215-263)
  Nhà Xuất bản Lao động Xã hội 2007″
 • “5. Thành viên: Trầm Thị Xuân Hương
  “”Tiền tệ ngân hàng”” (Chương 4: Trang 41-75; Chương 7: Trang 124-147)
  Nhà Xuất bản Tài chính 2006
 • 6. Thành viên: Trầm Thị Xuân Hương
  “”Nghiệp vụ ngân hàng thương mại”” (Chương 8: Trang 282-323; Chương 9: Trang 324-354)
  Nhà Xuất bản Thống kê 2004, 2007″
  Đề tài cấp Bộ:

 • 1. Tham gia: Trầm Thị Xuân Hương (1999-2000)
  “”Hệ thống ngân hàng Việt Nam – Thực trạng và những giải pháp cơ bản nhằm tránh nguy cơ khủng hoảng phục vụ cho công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay”” (B.99.22.41)
 • 2. Tham gia: Trầm Thị Xuân Hương (2001-2003)
  “”Những giải pháp chủ yếu và bước đi cho quá trình tự do hóa tài chính và hội nhập quốc tế của hệ thống ngân hàng Việt Nam”” (B.2001-22-20-TĐ)”
 • “3. Tham gia: Trầm Thị Xuân Hương
  “”Những giải pháp chủ yếu để xây dựng hệ thống ngân hàng vững mạnh đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay”” (B.2001.22.27)
 • 4. Tham gia: Trầm Thị Xuân Hương (2002-2003)
  “”Biện pháp mở rộng tín dụng ngân hàng để góp phần cung ứng vốn cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay”” (B.2001-22-09)”
 • “5. Tham gia: Trầm Thị Xuân Hương (2004-2005)
  “”Hoàn thiện phương thức cho thuê tài chính đối với doanh nghiệp trong quá trình hội nhập”” (B.2004.22.76)
 • 6. Tham gia: Trầm Thị Xuân Hương (2006-2007)
  “”Giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư gián tiếp vào thị trường chứng khoán Việt Nam”” (B.2006-09-15)”
 • “7. Tham gia: Trầm Thị Xuân Hương (2006-2007)
  “”Nghiên cứu giải pháp phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam”” (B.2005.92)
 • 8. Chủ nhiệm: Trầm Thị Xuân Hương (2007-2009)
  “”Hoàn thiện phương pháp xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại Việt Nam”” (B.2007-39)”
  Đề tài cấp cơ sở:

 • 1. Chủ nhiệm: Trầm Thị Xuân Hương (01/2003-01/2004)
  “”Các giải pháp xử lý tài sản thế chấp tồn đọng nhằm thu hồi nợ cho ngân hàng thương mại nước ta hiện nay”” (CS.2003-11)
 • 2. Tham gia: Trầm Thị Xuân Hương (2001-2003)
  “”Các giải pháp hoàn thiện hoạt động của Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản nhằm khắc phục rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam”” (CS.2003-05)”
 • “3. Chủ nhiệm: Trầm Thị Xuân Hương (2004)
  “”Các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế”” (CS.2004-19)
 • 4. Chủ nhiệm: Trầm Thị Xuân Hương (2005-2007)
  “”Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp trong thẩm định tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam”” (CS.2005-14)”
 • “5. Thành viên: Trầm Thị Xuân Hương (2009-2010)
  “”Giải pháp phát triển Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh”” (CB.2009-09)”

Comments are closed.