PGS. TS. Trần Huy Hoàng

”1. Trần Huy Hoàng, Lê Thành Lân (2003)
“”Tài khoản vãng lại – Một công cụ hiệu nghiệm nhưng chưa được phát huy””
Tạp chí Phát triển Kinh tế số tháng 02/2003 của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM”
“2. Trần Huy Hoàng (2003)
“”Một số đề nghị sửa đổi luật các tổ chức tín dụng nhằm tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại trong cơ chế thị trường và từng bước hội nhập quốc tế””
Tạp chí Phát triển Kinh tế số tháng 10/2003 của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM”
“3. Trần Huy Hoàng (2003)
“”Bàn về bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam nhân sự kiện khách hàng rút tiền hàng loạt ở Ngân hàng TMCP Á Châu””
Tạp chí Phát triển Kinh tế số tháng 11/2003 của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM”
“4. Trần Huy Hoàng (2004)
“”Xử lý nợ quá hạn có tài sản đảm bảo tại các ngân hàng thương mại Việt Nam””
Tạp chí Phát triển Kinh tế số tháng 01/2004 của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM”
“5. Trần Huy Hoàng (2004)
“”Cơ cấu lại các ngân hàng thương mại quốc doanh về mặt tài chính – Giải pháp quyết định để nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại quốc doanh trong tiến trình hội nhập””
Tạp chí Phát triển Kinh tế số tháng 02/2004 của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM”
“6. Trần Huy Hoàng (2004)
“”Mở rộng tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam – Giải pháp quan trọng tránh tụt hậu về kinh tế””
Tạp chí Phát triển Kinh tế số tháng 02/2004 của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM”
“7. Trần Huy Hoàng (2004)
“”Các loại bảo lãnh ngân hàng trong xây dựng cơ bản – hạn chế và kiến nghị””
Tạp chí Phát triển Kinh tế số tháng 6/2004 của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM”
“8. Trần Huy Hoàng (2004)
“”Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ thị trường mở ở Việt Nam””
Tạp chí Phát triển Kinh tế số tháng 11/2004 của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM”
“9. Trần Huy Hoàng (2004)
“”Những giải pháp nhằm đưa thương phiếu đi vào thực tiễn ở Việt Nam””
Tạp chí Phát triển Kinh tế số tháng 11/2004 của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM”
“10. Trần Huy Hoàng (2012)
“”Một số kiến nghị hạn chế nguy cơ rủi ro hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam””
Tạp chí Phát triển Kinh tế số tháng 3/2012 của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM”
“11. Trần Huy Hoàng (2012)
“”Suy nghĩ về chính sách trần lãi suất huy động hiện nay””
Tạp chí Công nghệ ngân hàng số tháng 3/2012″
“12. Trần Huy Hoàng (2013)
“”Khủng hoảng kinh tế, quản trị ngân hàng và vấn đề nợ xấu””
Tạp chí Công nghệ ngân hàng số tháng 4/2013″
”Giáo trình:
1. Chủ biên: Trần Huy Hoàng (2011)
“”Quản trị ngân hàng thương mại””
Nhà Xuất bản Lao động – Xã hội
2. Thành viên: Trần Huy Hoàng (2012)
“”Thị trường tài chính”” (Chủ biên: Bùi Kim Yến)
Nhà Xuất bản Kinh tế TP.HCM (Trang 24-30)”
“3. Thành viên: Trần Huy Hoàng (2012)
“”Nghiệp vụ ngân hàng thương mại”” (Chủ biên: Trầm Thị Xuân Hương, Hoàng Thị Minh Ngọc)
Nhà Xuất bản Kinh tế TP.HCM (Trang 83-108)
4. Thành viên: Trần Huy Hoàng
“”Marketing ngân hàng”” (Chủ biên: Trương Quang Thông)
Nhà Xuất bản Kinh tế TP.HCM (Trang 141-173)
5. Thành viên: Trần Huy Hoàng (2009)
“”Nghiệp vụ ngân hàng trung ương”” (Chủ biên: Nguyễn Đăng Dờn)
Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM (Trang 7-33, 271-304)”
”Đề tài cấp Bộ:
1. Chủ nhiệm: Trần Huy Hoàng (Mã số: B2005-22-92)
“”Nghiên cứu giải pháp phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam””
2. Chủ nhiệm: Trần Huy Hoàng (Mã số: B2007-09-28)
“”Hoàn thiện và nâng cao chất lượng các nghiệp vụ ngân hàng thương mại Việt Nam trên nền tảng công nghệ hiện đại””

“3. Chủ nhiệm: Trần Huy Hoàng (Mã số: B2009-09-87)
“”Giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản trị hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM thời kỳ sau khi gia nhập WTO””
4. Chủ nhiệm: Trần Huy Hoàng (Mã số: B2010-09-103)
“”Giải pháp nguồn vốn cho các hộ nuôi cá da trơn ở Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2015″””
“Đề tài cấp trường:
1. Chủ nhiệm: Trần Huy Hoàng (Mã số CS-2003-05)
“”Các giải pháp hoàn thiện hoạt động của công ty quản lý nợ và khai thác tài sản nhằm khắc phục rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam””


Comments are closed.