PGS.TS. Trương Quang Thông

 • 1. Trương Quang Thông (1997), “Vài nét về hoạt động các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam”, Tạp chí Phát triển Kinh tế. Số 77, 3/1997, trang 32-33
 • 2. Trương Quang Thông (2002), “Rửa tiền, nhận diện và cách phòng ngừa”, Tạp chí Phát triển Kinh tế. Số 141, 5/2002, trang 30-32
 • 3. Trương Quang Thông (2004), “Hiện trạng hoạt động các ngân hàng TMCP trên địa bàn TP.HCM”, Tạp chí Phát triển Kinh tế (Bản tiếng Anh). Số 116, 4/2004, trang 10-12
 • 4. Trương Quang Thông (2005), “Thể chế đối với các ngân hàng thương mại nhà nước”, Tạp chí Phát triển Kinh tế. Số 146, 6/2005, trang 48-49
 • 5. Trương Quang Thông (2005), “Rửa tiền điện tử”, Tạp chí Phát triển Kinh tế. Số 177, 7/2005, trang 16-17
 • 6. Trương Quang Thông (2005), “Các ngân hàng hải ngoại, thiên đường ngân hàng và nạn rửa tiền”, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng. Số 6, 9/10-2005, trang 34-35
 • 7. Trương Quang Thông (2007), “Hội nhập kinh tế và tài nguyên địa chính trị của Việt Nam”, Tạp chí Phát triển Kinh tế. Số 195, 01/2007, trang 32-35
 • 8. Trương Quang Thông (2008), “Bàn về tính phân ly giữa tập đoàn và ngân hàng”, Tạp chí Phát triển Kinh tế. Số 207, 01/2008, trang 48-50
 • 9. Trương Quang Thông (2008), “Khai thông các công cụ tài chính cho thị trường bất động sản Việt Nam”, Tạp chí Phát triển Kinh tế. Số 214, 8/2008, trang 45-47
 • 10. Trương Quang Thông (2009), “Việt Nam có cần ngân hàng nhỏ”, Tạp chí Ngân hàng. Số 3, 02/2009
 • 11. Trương Quang Thông (2009), “Đình trệ kinh tế và vấn đề kích cầu của Việt Nam”, Tạp chí Phát triển Kinh tế. Số 176, 4/2009, trang 2-3
 • 12. Trương Quang Thông (2009), “Các quan hệ tài chính-tín dụng của khu vực kinh tế phi chính thức – Một nghiên cứu thực nghiệm tại TP.HCM”, Tạp chí Ngân hàng. Số 9, 5/2009, trang 42-48
 • 13. Trương Quang Thông (2009), “Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM: Kênh tín dụng đã thông”, Tạp chí Tài chính. Số 5 (535), 5/2009, trang 27-29
 • 14. Trương Quang Thông (2009), “Cạnh tranh ngân hàng nhìn từ góc độ khả năng sinh lời – Trường hợp các ngân hàng thương mại nhà nước và các ngân hàng thương mại cổ phần”, Tạp chí Phát triển Kinh tế. Số 230, 12/2009, trang 16-22
 • 15. Trương Quang Thông (2010), “Bàn về cán cân thanh toán Việt Nam năm 2009”, Tạp chí Ngân hàng. Số 2+3/2010, trang 22-25
 • 16. Trương Quang Thông và Trần Văn Phước (2010), “Bàn về những bất cập trong chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp và nông thôn hiện nay”, Tạp chí Ngân hàng. Số 18, 9/2010, trang 43-45
 • 17. Trương Quang Thông (2010), “Ứng dụng mô hình SCP trong nghiên cứu thực nghiệm về hiệu năng của các ngân hàng TMCP tại TP.HCM”, Tạp chí Ngân hàng. Số 19, 10/2010, trang 55-63
 • 18. Trương Quang Thông (2011), “Nghiên cứu thực nghiệm về hiệu năng của các chi nhánh ngân hàng thương mại nhà nước tại TP.HCM”, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng. Số 61, 4/2011, trang 19-26
 • 19. Trương Quang Thông (2011), “Suy ngẫm từ chính sách tiền tệ và nợ công năm 2010”, Tạp chí Tài chính. Số 5(559), 2011, trang 34-46
 • 1. Thành viên: Trương Quang Thông (2005)
  “”Ngân hàng thương mại cổ phần TP.HCM: Nhìn lại một chặng đường phát triển””
  Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM”
 • “2. Trương Quang Thông (2010)
  “”Quản trị ngân hàng thương mại””
  Nhà Xuất bản Tài chính”
 • “3. Trương Quang Thông (2010)
  “”Tài trợ tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa – Một nghiên cứu thực nghiệm tại khu vực TP.HCM””
  Nhà Xuất bản Tài chính”
 • “4. Trương Quang Thông (2010)
  “”Phân tích hiệu năng hoạt động ngân hàng Việt Nam – Một nghiên cứu thực nghiệm mô hình SCP””
  Nhà Xuất bản Phương Đông”
 • “5. Trương Quang Thông (2012)
  “”Quản trị ngân hàng thương mại (tái bản lần thứ nhất có chỉnh lý và bổ sung””
  Nhà Xuất bản Kinh tế”
 • “6. Trương Quang Thông (2012)
  “”The SCP Paradigm in banking sector – The case of Vietnam””
  Edition Universitaire Europeenne”
 • “7. Trương Quang Thông (2010)
  “”Marketing ngân hàng””
  Nhà Xuất bản Kinh tế”
  Đề tài cấp Bộ:

 • 1. Chủ nhiệm: Trương Quang Thông (2009)
  “”Tài trợ tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa”” (Mã số B2009-09-93)
 • “2. Thành viên: Trương Quang Thông (2009)
  “”Khu vực kinh tế phi chính thức thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp”” (Mã số B.2009-09-46TĐ)
 • “3. Thành viên: Trương Quang Thông (2004)
  “”Luận cứ khoa học cho giải pháp tổng thể phát triển thương mại – dịch vụ vùng Đồng bằng Sông Cửu Long trong điều kiện chung sống với lũ”” (Đề tài nhánh thuộc đề tài KHCN cấp Nhà nước, mã số KC.08.16 do Bộ Khoa học Công nghệ quản lý)
  Đề tài cấp trường:

 • 1. Chủ nhiệm: Trương Quang Thông (2004)
  “”Vị thế cạnh tranh của các ngân hàng TMCP TP.HCM trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”” (Mã số CS.2004.02.03)
 • “2. Chủ nhiệm: Trương Quang Thông (2009)
  “”Ứng dụng mô hình cơ cấu – hành vi – hiệu quả (Structure – Conduct – Performance) trong nghiên cứu cấu trúc cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam”” (Mã số CS-2009-05)
 • “3. Chủ nhiệm: Trương Quang Thông (đang thực hiện)
  “”Mối quan hệ giữa đa dạng hóa sản phẩm và rủi ro – Trường hợp các ngân hàng TMCP Việt Nam”” (Mã số CS-2011-24)

Comments are closed.