TS. Lại Tiến Dĩnh

”1. Lại Tiến Dĩnh (1995)
“”Tính toán trong bán hàng trả góp và cho vay trả góp””
Tạp chí Phát triển Kinh tế của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM”
”Giáo trình:
1. Thành viên: Lại Tiến Dĩnh (2012)
“”Nghiệp vụ ngân hàng thương mại””
Nhà Xuất bản Kinh tế TP.HCM
2. Thành viên: Lại Tiến Dĩnh (2012)
“”Thẩm định tín dụng””
Trường Đại học Kinh tế TP.HCM nghiệm thu ”
“Tài liệu tham khảo:
1. Thành viên: Lại Tiến Dĩnh (2000-2005)
“”Toán tài chính””
Nhà Xuất bản Thống kê
2. Thành viên: Bùi Hữu Phước, Lê Thị Lanh, Lại Tiến Dĩnh, Phan Thị Như Hiếu (2005-2006)
“”Tài chính doanh nghiệp””
Nhà Xuất bản Lao động xã hội
3. Thành viên: Nguyễn Văn Thuận, Lại Tiến Dĩnh, Phan Thị Bích Nguyệt (2000)
“”Đầu tư tài chính””
Nhà Xuất bản Thống kê “
”Đề tài cấp trường:
1. Tham gia: Lại Tiến Dĩnh (2004-2005)
“”Định giá doanh nghiệp””
2. Tham gia: Lại Tiến Dĩnh (2005-2006)
“”Các thuật toán tài chính giúp xác định giá trị doanh nghiệp nhằm đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Việt Nam””

Comments are closed.