- Viện Đào tạo Sau đại học - http://oldsdh.ueh.edu.vn -

TS. Lê Tấn Phước

 • “1. Lê Tấn Phước (2002)
  “”Nâng cao chất lượng tín dụng trong hoạt động của các ngân hàng thương mại tại TP.HCM””
  Tạp chí Phát triển Kinh tế tháng 3/2002″
 • “2. Lê Tấn Phước (2002)
  “”On Business Performance of Commercial Banks in Ho Chi Minh City””
  Economic Development Review, No 90 – February, 2002″
 • “3. Lê Tấn Phước (2004)
  “”Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại tại TP.HCM””
  Tạp chí Phát triển Kinh tế tháng 3/2004″
 • “4. Lê Tấn Phước (2005)
  “”Hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại các ngân hàng TMCP Việt Nam””
  Tạp chí Phát triển Kinh tế tháng 02/2005″
 • “5. Lê Tấn Phước (2006)
  “”Ảnh hưởng của tự do hóa tài chính đến hệ thống ngân hàng Việt Nam””
  Tạp chí Phát triển Kinh tế tháng 01/2006″
 • “6. Lê Tấn Phước (2007)
  “”Nâng hiệu quả hoạt động kiểm toán độc lập báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam””
  Tạp chí Phát triển Kinh tế tháng 3/2007″
 • “7. Lê Tấn Phước (2011)
  “”Nâng cao chất lượng hoạt động của các ngân hàng thương mại sau khi Việt Nam gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)””
  Tạp chí Phát triển và Hội nhập tháng 3/2011″
  Đề tài cấp trường:

 • 1. Lê Tấn Phước (2010)
  “”Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng của các ngân hàng thương mại đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP.HCM””
 • 2. Lê Tấn Phước (2011)
  “”Giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP.HCM sau khi Việt Nam đã gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)””
 • 3. Lê Tấn Phước (2012)
  “”Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại thông qua hoạt động sáp nhập và mua lại””