TS. Nguyễn Thanh Phong

 • “1. Nguyễn Thanh Phong
  “”Tự do hóa tài chính và những vấn đề cần quan tâm của hệ thống ngân hàng Việt Nam””
  Tạp chí Kinh tế phát triển số 149″
 • “2. Nguyễn Thanh Phong
  “”To Diversify Vietnamese Commercial Bank Services in Process of International Intergration””
  Economic development preview No 103″
 • “3. Nguyễn Thanh Phong
  “”Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế””
  Tạp chí Kinh tế phát triển số 223″
 • “4. Nguyễn Thanh Phong
  “”Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế””
  Tạp chí Kinh tế phát triển số 233″
  “Giáo trình:

 • 1. Thành viên: Nguyễn Thanh Phong (2012)
  “”Nghiệp vụ ngân hàng thương mại””
  Nhà Xuất bản Kinh tế TP.HCM
 • 2. Thành viên: Nguyễn Thanh Phong (2012)
  “”Thẩm định tín dụng””
  Trường Đại học Kinh tế TP.HCM nghiệm thu “
  Đề tài cấp Bộ:

 • 1. Thành viên: Nguyễn Thanh Phong
  “”Những giải pháp chủ yếu để xây dựng hệ thống ngân hàng vững mạnh đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH ở Việt Nam hiện nay”” (B2001-22-17)
 • 2. Thành viên: Nguyễn Thanh Phong
  “”Nghiên cứu giải pháp phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam”” (B2005-22-92)
 • 3. Thành viên: Nguyễn Thanh Phong
  “”Giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư gián tiếp vào thị trường chứng khoán Việt Nam”” (B2007-09-30)
 • 4. Thành viên: Nguyễn Thanh Phong
  “”Hoàn thiện và nâng cao chất lượng các nghiệp vụ ngân hàng thương mại Việt Nam trên nền tảng công nghệ hiện đại”” (B2007-09-28)
 • 5. Thành viên: Nguyễn Thanh Phong
  “”Hoàn thiện công tác chấm điểm và xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại Việt Nam”” (B2007-09-39)
  Đề tài cấp trường:

 • 1. Thành viên: Nguyễn Thanh Phong
  “”Các giải pháp góp phần xử lý tài sản thế chấp tồn đọng nhằm thu hồi nợ cho ngân hàng thương mại nước ta hiện nay”” (CS-2002-11)
 • 2. Thành viên: Nguyễn Thanh Phong
  “”Các giải pháp hoàn thiện hoạt động của công ty quản lý nợ và khai thác tài sản nhằm khắc phục rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam”” (CS-2003-05)
 • “3. Thành viên: Nguyễn Thanh Phong
  “”Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế”” (CS-2004-19)

Comments are closed.