TS. Trần Thị Mộng Tuyết

 • 1. Trần Thị Mộng Tuyết (2003), “Một số giải pháp huy động vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu ở nước ta”. Tạp chí Phát triển Kinh tế – Tháng 02/2003 – Trang 24, 25
 • 2. Trần Thị Mộng Tuyết (2006), “Investing in Emerging Markets – Return and Risks”. Economic Development Review – University of Economics HCM City – September, 2006 – P.7, 8, 9
 • 3. Trần Thị Mộng Tuyết (2007), “Khó khăn trên thị trường mới nổi. Các nhân tố ảnh hưởng”. Tạp chí Phát triển Kinh tế – Tháng 01/2007 – Trang 45, 46, 47
 • 4. Trần Thị Mộng Tuyết (2007), “Thị trường chứng khoán mới nổi. Phân tích lợi nhuận và rủi ro”. Tạp chí Phát triển Kinh tế – Tháng 12/2007 – Trang 33, 34
 • “Giáo trình chuẩn cấp Trường:
  1. Trần Thị Mộng Tuyết (2010)
  “”Giáo trình và Bài tập Thống kê Doanh nghiệp””
  Đại học Kinh tế TP.HCM “
 • “Tài liệu tham khảo:
  1. Trần Thị Mộng Tuyết (2012)
  “”Luật chứng khoán””
  Đại học Kinh tế TP.HCM “
 • “Đề tài cấp Bộ:
  1. Thành viên: Trần Thị Mộng Tuyết (2010)
  “”Phát triển Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo hướng hiện đại, an toàn và hiệu quả”” (Mã số B2009-09-85)
 • “Đề tài cấp trường:
  1. Thành viên: Trần Thị Mộng Tuyết (2001)
  “”Căn cứ xác định và thực trạng các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TP.HCM”” (Mã số CS-99-14)”

Comments are closed.