GVC. TS. Ngô Thị Ánh

GVC. TS. Ngô Thị Ánh

  • Chất lượng – Bài toán cho sự hội nhập về kinh tế. Tạp chí phát triển kinh tế, số 112 tháng 02/2000

  • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực – nền tảng cho sự thành công trong doanh nghiệp. Tạp chí phát triển kinh tế, số 145 tháng 11/2002

  • Huy động nguồn nhân lực: yếu tố then chốt hướng tới quản lý chất lượng toàn diện. Tạp chí phát triển kinh tế, số 148 tháng 02/2003

  • Sách tham khảo: “Quản trị chất lượng”, nhà xuất bản Giáo dục, TP.HCM, năm 1998 (viết chung với Tạ Thị Kiều An, Nguyễn Hoàng Kiệt, Đinh Phượng Vương).

  • Sách tham khảo: “Quản lý chất lượng toàn diện”, nhà xuất bản Thống kê, TP.HCM, năm 2000 (viết chung với Tạ Thị Kiều An, Nguyễn Hoàng Kiệt, Đinh Phượng Vương).

  • Sách tham khảo: “Quản lý chất lượng trong các tổ chức“, nhà xuất bản Thống kê, TP.HCM, năm 2004 (viết chung với Tạ Thị Kiều An, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Hoàng Kiệt, Đinh Phượng Vương).

  • Giáo trình chuẩn: “Quản lý chất lượng”, nhà xuất bản Thống kê, TP.HCM, năm 2010 (viết chung với Tạ Thị Kiều An, Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Hoàng Kiệt, Đinh Phượng Vương).

  • Đề tài: CS 2003-19 “Đo lường chất lượng dịch vụ vui chơi giải trí ngoài trời tại TP. Hồ Chí Minh”, năm 2003 – Thành viên tham gia.

  • Đề tài: B2007-09-27 “Đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và sự hài lòng của người dân TP sử dụng xe buýt trên các tuyến nội thành TP. Hồ Chí Minh“, năm 2007-2008 – Thành viên tham gia.

  • Đề tài: CS–2011–29 “Các yếu tố tác động đến hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh”, năm 2012 – Chủ nhiệm đề tài.

Comments are closed.