GVC.TS. Nguyễn Thị Bích Châm

  • Họach định chiến lược phát triển ngành thủy sản TP.HCM đến năm 2010
  • Thực trạng môi trường đầu tư tỉnh Tiền Giang và giải pháp tiếp thị địa phương
  • Đánh gia các yếu tố tác động đến sự thỏa mãn của học viên tại các trung tâm đào tạo ngắn hạn của trường Đại học kinh tế TP.HCM. Gợi ý cho việc phát triển các chương trình đào tạo ngắn hạn của trường Đại học kinh tế TP.HCM
  • Xác định kiến thức, kỹ năng cần có của cán bộ quản lý tại các Doanh nghiệp

Comments are closed.