GVC. TS. Phạm Xuân Lan

GVC. TS. PHẠM XUÂN LAN

  • Đo lường các yếu tố tạo ra giá trị khách hàng đối với hệ thống siêu thị Coopmart

  • Quản trị học căn bản
  • Quản trị chiến lược
  • Đánh giá các điều kiện và yếu tố hình thành thị trường dịch vụ trên cơ sở vị trí tại Việt Nam

Comments are closed.