PGS.TS. Nguyễn Quang Thu

11 bài báo
  • Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư, NXB Kinh Tế, năm 2012
  • Quản trị rủi ro, NXB: Giáo Dục, 1998
  • Quản trị tài chính căn bản, NXB: Lao Động 2011
  • Quản trị rủi ro doanh nghiệp, NXB: Thống Kê, 2002
  • Quản trị rủi ro và bảo hiểm trong doanh nghiệp, NXB: Thống Kê, 2008
  • Phân tích QTTC, NXB Lao Động, năm 2012
Có 6 đề tài NCKH:
– 2 cấp bộ
– 4 cấp trường

Comments are closed.