PGS.TS. Võ Thị Quý

  • The factors of privatized firm performance
  • Ownership structure and organizational culture of privatized firms
  • Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ quản lý chuổi cung ứng của Damco VN
  • Lập kế hoạch kinh doanh
  • Văn hóa tổ chức, cơ cấu sở hữu và kết quả hoạt động của doanh nghiệp
  • Định giá trị doanh nghiệp
  • Ảnh hưởng của văn hóa tổ chức đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp
  • Ảnh hưởng của sự tập trung sở hữu và quản trị doanh nghiệp đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

Comments are closed.