- Viện Đào tạo Sau đại học - http://oldsdh.ueh.edu.vn -

TS. Đặng Ngọc Đại

TS. Đặng Ngọc Đại

  • Vũ khí cạnh tranh

  • Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
  • Quản trị thay đổi
  • Văn hoá doanh nghiệp