- Viện Đào tạo Sau đại học - http://oldsdh.ueh.edu.vn -

TS. Đinh Công Khải

  • Nâng cao vị thế ngành Dệt May VN trong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu