- Viện Đào tạo Sau đại học - http://oldsdh.ueh.edu.vn -

TS. Trần Đăng Khoa

 • “Xây dựng chiến lược phát triển cho các ngành kinh tế trong điều kiện Việt Nam hiện nay
  Tạp Chí Phát triển Kinh tế – Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
  Số 162, tháng 04/2004, từ trang 15 đến trang 17.”
 • “Kinh nghiệm phát triển viễn thông của một số nước trên thế giới
  Tạp Chí Bưu chính Viễn thông & Công nghệ Thông tin – Bộ Bưu chính Viễn thông Việt Nam
  Số 243(484), kỳ 1- tháng 07/2006, từ trang 53 đến trang 56.”
 • “Factors Affecting the Development of Local Telecommunications
  Economic Development Review – The HCMC University of Economics
  No. 145 September 2006, from page 14 to page 15.”
 • “Những nét chính về định hướng phát triển ngành viễn thông Việt Nam đến năm 2020
  Tạp Chí Phát triển Kinh tế – Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
  Số 191, tháng 09/2006, từ trang 28 đến trang 30.”
 • “Tên sách 01: Quản trị học – Biên dịch – Tham gia biên dịch chương 4, 7 và 18
  – Đơn vị chủ quản: Trường Đại học kinh tế TP.HCM
  – Kết quả: Đang thực hiện”
 • “Tên sách 02: Kỹ năng quản lý – Biên dịch – Thành viên tham gia
  – Đơn vị chủ quản: Trường Đại học kinh tế TP.HCM
  – Kết quả: Đang thực hiện”
 • “Tên đề tài 01: Nghiên cứu thị trường và phát triển hệ thống các kênh quảng cáo, thăm dò thị trường thông qua di động và internet (IMA-Interactive Media for Advertising) – Chủ trì đề tài
  – Mã số đề tài: 060-2003-TCT-RDP-TH-28
  – Cấp quản lý: Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam
  – Hoàn thành: Loại tốt”
 • “Tên đề tài 02: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý cuộc gọi khi đang kết nối internet (ICM-Internet Call Manager) – Chịu trách nhiệm phần kinh doanh
  – Mã số đề tài: 059-2003-TCT-RDP-TH-29
  – Cấp quản lý: Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam
  – Hoàn thành: Loại tốt”
 • “Tên đề tài 03: Nghiên cứu hệ thống mã nguồn mở – Open For Business (Ofbiz) và ứng dụng Ofbiz trong việc trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống cung cấp thông tin đài 108 của các tỉnh – Chịu trách nhiệm phần kinh doanh
  – Mã số đề tài: 054-2002-TCT-RDP-TH-29
  – Cấp quản lý: Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam
  – Hoàn thành: Loại khá”
 • “Tên đề tài 04: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thẻ nhận dạng vào bài toán quản lý doanh nghiệp – Chịu trách nhiệm phần kinh doanh
  – Mã số đề tài: 012-2001-TCT-AP-QL-79
  – Cấp quản lý: Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam
  – Hoàn thành: Loại tốt”
 • “Tên đề tài 05: Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống bức tường lửa thông minh cho dịch vụ thư điện tử và web internet giữa máy chủ và người sử dụng để ngăn chặn các thông tin và hình ảnh có nội dung xấu qua internet ra vào Việt Nam – Chịu trách nhiệm phần kinh doanh
  – Mã số đề tài: 033-99-TCT-RDP-TH
  – Cấp quản lý: Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam
  – Hoàn thành: Loại khá”
 • “Tên đề tài 06: Xây dựng mạng WAN phục vụ quản lý nghiệp vụ Bưu điện và kinh doanh các dịch vụ tin học gia tăng cho các Bưu điện Tỉnh – Chịu trách nhiệm phần kinh doanh
  – Mã số đề tài: 113-98-TCT-RD
  – Cấp quản lý: Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam
  – Hoàn thành: Loại khá”
 • “Tên đề tài 07: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa doanh nghiệp đối với sự gắn bó của nhân viên trong các công ty phần mềm ở TP.HCM – Chủ trì đề tài
  – Cấp quản lý: Trường Đại học kinh tế TP.HCM
  – Kết quả: Đang thực hiện”