GS. TS. Trần Ngọc Thơ

GS. TS. Trần Ngọc Thơ

 • Nghiên cứu các nhân tố tác động đến cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên TTCK (2008).
 • Hành vi quản lý, chi phí đại diện và cấu trúc sở hữu (2008)
 • Cấu trúc sở hữu và quản trị công ty đại chúng (2008)
 • Quyết định cấu trúc vốn trong điều kiện bất cân xứng thông tin (2009)
 • Cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp (2009)
 • Bộ ba bất khả thi trong bối cảnh toàn cầu hóa (2009)
 • Quản trị công ty và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp (2010)
 • Từ lý thuyết thị trường hiệu quả đến tài chính hành vi (2010)
 • Ứng dụng mô hình Var (Value at Risk) trong quản trị rủi ro (2010)
 • Hiệu ứng của quản trị rủi ro và giá trị doanh nghiệp: bằng chứng từ một số nền kinh tế mới nổi (2011)
 • Chính sách phân phối, quản trị công ty đại chúng và giả thuyết về hiệu ứng hội tụ (2011)
 • Hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá sang lạm phát (2012)
 • Cơ chế truyền dẫn của chính sách tiền tệ (2012)
 • Tính dai dẵng của lạm phát (2012)
 • Quyết định đầu tư và tính bất định (2012)

Comments are closed.