- Viện Đào tạo Sau đại học - http://oldsdh.ueh.edu.vn -

Kết quả phúc khảo kỳ thi Tiếng Anh đầu ra sau đại học (đợt thi ngày 05/20/2014)