- Viện Đào tạo Sau đại học - http://oldsdh.ueh.edu.vn -

Danh sách thi khóa 22 ngày 02-03/3/2013 (cập nhật ngày 23/2/2013)

Danh sách thi Khóa 22 ngày 02-03/03/2013 (3.9 MiB, 1444 downloads)

Lưu ý: do có sự thay đổi danh sách phòng thi các lớp sau đây

– Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học lớp Đêm 1

– Môn Triết học lớp Đêm 8

Đề nghị học viên cao học các lớp nói trên kiểm tra lại danh sách thi.

(Cập nhật ngày 23/02/2013)