Thông báo Phổ biến kế hoạch và tư vấn chọn hướng đào tạo (hướng nghiên cứu và hướng ứng dụng) cho học viên cao học khóa 27

Viện Đào tạo Sau đại học tổ chức buổi phổ biến kế hoạch và tư vấn chọn hướng đào tạo (hướng nghiên cứu và hướng ứng dụng) cho học viên cao học khóa 27 các chuyên ngành:

  • Quản trị kinh doanh
  • Tài chính
  • Ngân hàng
  • Tài chính công
  • Kế toán
  • Kinh doanh quốc tế
  • Kinh doanh thương mại
  • Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe
  • Quản lý công

Thời gian và địa điểm:

18g00 ngày 22/9/2018 tại hội trường A.116

59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Sau buổi phổ biến kế hoạch và tư vấn chọn hướng đào tạo, học viên cao học khóa 27 các chuyên ngành kể trên có nguyện vọng chọn hướng nghiên cứu sẽ tiến hành đăng ký thông qua trang điện tử online.oldsdh.ueh.edu.vn của Viện Đào tạo Sau đại học đến hết ngày 28/9/2018. Học viên không đăng ký xem như mặc định chọn hướng ứng dụng.

Viện Đào tạo Sau đại học không giải quyết những trường hợp thay đổi hướng đào tạo sau khi kết thúc thời hạn đăng ký.

Trân trọng.

Comments are closed.