Chương trình đào tạo Thạc sĩ điều hành cao cấp

 Các học phần trong chương trìnhSố tín chỉ
Đợt 1 ( 9 học phần)24
1Quản trị Marketing chiến lược và chính sách3
2Môi trường luật pháp cho nhà lãnh đạo3
3Hành vi tổ chức3
4Quản trị chiến lược nguồn nhân lực3
5Quản trị sự thay đổi2
6Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh2
7Quản trị công nghệ và sáng tạo2
8Phương pháp nghiên cứu khoa học2
9Triết học4
Đợt 2 ( 7-8 học phần)22
1Tiếng Anh4
Học 18 tín chỉ trong 9 môn sau
2Quản trị tài chính công ty3
3Quản trị điều hành3
4Môi trường kinh doanh2
5Tư duy phản biện2
6Quản trị rủi ro3
7Quản trị chiến lược3
8Quản trị dịch vụ2
9Quản trị chất lượng toàn diện3
10Quản trị kinh doanh toàn cầu2
Seminar (báo cáo chuyên đề)
Luận văn14
Tổng cộng:60

Comments are closed.