Thông báo v/v gia hạn thời gian đào tạo của học viên cao học khóa 26 (2016 – 2018)

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc gia hạn thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ của học viên cao học khóa 26 (2016 – 2018) theo Quyết định công nhận học viên khóa 26 ngày 19/9/2016, như sau:

  • Học viên chưa hoàn thành luận văn và chương trình đào tạo có lý do chính đáng (minh chứng kèm theo) sẽ được nhà trường xem xét gia hạn thời gian đào tạo từ ngày 21/3/2019 – 20/09/2019. Việc gia hạn thực hiện theo Thông tư 15/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ. Thời gian gia hạn tính đến ngày luận văn được nộp tại Viện Đào tạo Sau đại học với đủ các điều kiện cần thiết.
  • Học phí gia hạn thời gian đào tạo do quá hạn: tính theo mức đơn giá hiện hành x ½ số tín chỉ luận văn tương ứng.

Thủ tục gia hạn thời gian đào tạo: từ ngày 01/4/2019 đến hết ngày 30/4/2019, học viên thực hiện theo các bước sau đây:

  • Bước 1: Đăng ký học phần Gia hạn luận văn thông qua trang điện tử online của Viện Đào tạo Sau đại học (http://online.oldsdh.ueh.edu.vn) tương tự như các đợt đăng ký học phần trước đây;
  • Bước 2: Nộp học phí gia hạn;
  • Bước 3: Nộp Giấy đề nghị gia hạn (theo mẫu đính kèm) có xác nhận của người hướng dẫn khoa học, minh chứng của việc gia hạn và chứng từ xác nhận đã nộp học phí gia hạn cho Viện Đào tạo Sau đại học.

Đề nghị học viên cao học khóa 26 (2016 – 2018) chưa hoàn thành luận văn và chương trình đào tạo thực hiện theo nội dung của thông báo này.

Trân trọng.

Giấy đề nghị gia hạn thời gian bảo vệ luận văn (2018) (22.8 KiB, 1380 downloads)

Comments are closed.