- Viện Đào tạo Sau đại học - http://oldsdh.ueh.edu.vn -

Thông báo v/v gia hạn thời gian đào tạo của học viên cao học khóa 26 (2016 – 2018)

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc gia hạn thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ của học viên cao học khóa 26 (2016 – 2018) theo Quyết định công nhận học viên khóa 26 ngày 19/9/2016, như sau:

Thủ tục gia hạn thời gian đào tạo: từ ngày 01/4/2019 đến hết ngày 30/4/2019, học viên thực hiện theo các bước sau đây:

Đề nghị học viên cao học khóa 26 (2016 – 2018) chưa hoàn thành luận văn và chương trình đào tạo thực hiện theo nội dung của thông báo này.

Trân trọng.

Giấy đề nghị gia hạn thời gian bảo vệ luận văn (2018) (22.8 KiB, 1342 downloads)