Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý kinh tế – Đợt 1 năm 2015

 Các học phần trong chương trìnhSố tín chỉKế hoạch thời gian
Đợt 1 (8 học phần)2604/2015 – 12/2015
1Kinh tế vi mô dành cho nhà quản lý công3
2Kinh tế vĩ mô dành cho nhà quản lý công3
3Kinh tế phát triển3
4Phương pháp định lượng4
5Quản trị nhà nước3
6Tư duy phản biện và kỹ năng viết3
7Phương pháp nghiên cứu khoa học3
8Triết học4
Đợt 2 (7 học phần)2201/2016 – 9/2016
1Ngoại ngữ4
Học 6 trong 8 môn sau
2Quản lý tài chính - ngân sách nhà nước3
3Thẩm định dự án đầu tư3
4Kinh tế môi trường và tài nguyên thiên nhiên3
5Chính sách nông nghiệp và Phát triển nông thôn3
6Phát triển kinh tế vùng và địa phương3
7Đánh giá tác động chính sách3
8Kinh tế học khu vực công3
9Luật và Phát triển3
Luận văn1410/2016 – 3/2017
Tổng cộng:62

Comments are closed.