PGS. TS. Trương Thị Hồng

”1. Trương Thị Hồng (Tháng 01/1999)
“”Đổi mới hệ thống Ngân hàng Việt Nam theo Luật Ngân hàng””
Tạp chí Phát triển Kinh tế số 99 (Trang 8) của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM”
“2. Trương Thị Hồng (Tháng 6/1999)
“”Measures to encourage payments by cards in Vietnam””
Tạp chí Phát triển Kinh tế (Tiếng Anh) số 58 (Trang 15) của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM”
“3. Trương Thị Hồng (Tháng 8/1999)
“”SBV role in demand stimulation””
Tạp chí Phát triển Kinh tế (Tiếng Anh) số 60 (Trang 4) của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM”
“4. Trương Thị Hồng (Tháng 6/2000)
“”Phân loại tài sản Có và trích lập dự phòng tại các Tổ chức Tín dụng Việt Nam hiện nay””
Tạp chí Phát triển Kinh tế số 116 (Trang 12) của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM”
“5. Trương Thị Hồng (Tháng 4/2002)
“”Sử dụng thẻ tín dụng đối đầu với những rủi ro nào?””
Tạp chí Phát triển Kinh tế số 138 (Trang 33) của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM”
“6. Trương Thị Hồng (Tháng 10/2003)
“”Thay đổi công nghệ mới để chống thẻ thanh toán giả””
Tạp chí Phát triển Kinh tế số 156 (Trang 31) của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM”
“7. Trương Thị Hồng (Tháng 3/2004)
“”Thị trường thẻ ngân hàng những bước phát triển vượt bậc””
Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 6 (Trang 16)”
“8. Trương Thị Hồng (Tháng 4/2008)
“”Lạm phát nên kiểm soát bằng nhiều cách””
Tạp chí Phát triển Kinh tế số 210 (Trang 33) của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM”
“9. Trương Thị Hồng (Tháng 5/2008) – 2 tác giả
“”Tăng cường kiểm soát chi ngân sách góp phần kiềm chế lạm phát””
Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 9 (Trang 25)”
“10. Trương Thị Hồng (Tháng 6/2008)
“”Giải pháp nào cho người sử dụng thẻ ATM””
Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 11 (Trang 29)”
“11. Trương Thị Hồng (Tháng 5/2009)
“”Một số giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động kế toán tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam””
Tạp chí Ngân hàng số 10 (Trang 25)”
”Sách chuyên khảo:
1. Viết một mình: Trương Thị Hồng (1999)
“”Lý thuyết và Bài tập Kế toán Ngân hàng (Theo Hệ thống Tài khoản mới áp dụng từ ngày 01/4/1999)””
Nhà Xuất bản Thống kê”
“2. Viết một mình: Trương Thị Hồng (1996)
“”Kế toán Ngân hàng””
Nhà Xuất bản Thống kê”
“3. Viết một mình: Trương Thị Hồng (2008)
“”Lý thuyết, Bài tập và Bài giải Kế toán Ngân hàng””
Nhà Xuất bản Lao động”
“4. Viết một mình: Trương Thị Hồng (2005)
“”202 sơ đồ Kế toán ngân hàng””
Nhà Xuất bản Tài chính”
“5. Viết một mình: Trương Thị Hồng (2004)
“”Lý thuyết và Bài tập Kế toán Ngân hàng (Theo hệ thống tài khoản mới áp dụng từ ngày 01/10/2004)””
Nhà Xuất bản Tài chính”
“6. Viết một mình: Trương Thị Hồng (2006)
“”Kế toán ngân hàng – Lý thuyết và bài tập (Đã sửa đổi bổ sung theo chế độ tài chính, kế toán mới nhất)””
Nhà Xuất bản Tài chính”
“7. Viết một mình: Trương Thị Hồng (2008)
“”234 sơ đồ kế toán ngân hàng””
Nhà Xuất bản Lao động”
“Tham khảo:
1. Tham gia (4 tác giả): Trương Thị Hồng (1996 – Trang 66 đến 106)
“”Tiền tệ – Ngân hàng & Thanh toán quốc tế””
Nhà Xuất bản Thống kê”
“2. Tham gia (2 tác giả): Trương Thị Hồng (1999 – Trang 7 đến 188)
“”Thẻ thanh toán quốc tế và việc ứng dụng thẻ thanh toán tại Việt Nam””
Nhà Xuất bản Trẻ”
“3. Chủ biên (2 tác giả): Trương Thị Hồng (2009)
“”Bài tập tình huống về Kế toán Ngân hàng””
Nhà Xuất bản Lao động”
“HD:
1. Viết một mình: Trương Thị Hồng
“”Tiền tệ & Ngân hàng””
Lưu hành nội bộ – Đại học Mở TP.HCM”
”Đề tài cấp trường:
1. Chủ nhiệm: Trương Thị Hồng (CS-2002-09) – 12 tháng – Nghiệm thu: 26/3/2003
“”Một số giải pháp phát triển nghiệp vụ kinh doanh thẻ thanh toán tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam””
Kết quả: Xuất sắc”
“2. Chủ nhiệm: Trương Thị Hồng (CS-2006-15) – 28 tháng – Nghiệm thu: 20/4/2009
“”Giải pháp mở rộng cho vay đồng tài trợ tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM góp phần cung ứng vốn tín dụng trung và dài hạn cho nền kinh tế””
Kết quả: Xuất sắc”
“Đề tài cấp Bộ:
1. Chủ nhiệm: Trương Thị Hồng (B.2006-09-03) – 24 tháng – Nghiệm thu: 26/12/2007
“”Giải pháp đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ tại các Ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM””
Kết quả: Tốt”
“Đề tài:
1. Tham gia: Trương Thị Hồng (Société de développement international des jardins Quebec-Canada) – 6 tháng – Nghiệm thu: Năm 1992
“”Tín dụng nông thôn Việt Nam””
Kết quả: Đạt”

Comments are closed.