Thời khóa biểu bổ sung cho học viên cao học khóa 22 học lại học phần Quản trị rủi ro tài chính

Ghi chú: học viên đăng ký tại Viện Đào tạo Sau đại học – Phòng 002 – 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3 từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/10/2014

Comments are closed.