Thông báo các chính sách khuyến khích công bố quốc tế từ kết quả nghiên cứu luận văn thạc sĩ định hướng nghiên cứu

Căn cứ cuộc họp thảo luận về các giải pháp công bố quốc tế từ kết quả nghiên cứu luận văn thạc sĩ định hướng nghiên cứu giữa các khoa đào tạo, các phòng ban liên quan và Viện Đào tạo Sau đại học.

Hiệu trưởng UEH kết luận về các chính sách khuyến khích công bố quốc tế từ kết quả nghiên cứu luận văn thạc sĩ định hướng nghiên cứu như sau:

a) UEH khuyến khích học viên cao học tham gia chương trình thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu nâng cao công bố quốc tế từ kết quả nghiên cứu luận văn thạc sĩ; học viên cao học được hỗ trợ học phí và thưởng khi có bài báo khoa học được đăng trên tạp chí JABES tiếng Anh của UEH hoặc các Tạp chí quốc tế có xếp hạng.

b) Các chính sách khuyến khích cụ thể đối với học viên cao học tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu khi có bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí ở điểm a) bao gồm:

– Học viên cao học có bài công bố tại tạp chí JABES bản tiếng Anh của UEH: Mức thưởng là tổng mức tài trợ cho bài đăng tại JABES theo quy định hiện hành của UEH về công bố quốc tế và  học phí một học kỳ;

– Học viên cao học có bài công bố tại Tạp chí quốc tế xếp hạng từ Scopus trở lên: Mức thưởng là tổng mức tài trợ cho bài đăng tại Tạp chí quốc tế theo quy định hiện hành của UEH về công bố quốc tế và hai học kỳ học phí;

– Nếu việc công bố trên JABES và trên tạp chí quốc tế thực hiện sau khi hết học thì học viên chỉ được thưởng theo quy định hiện hành của UEH về công bố quốc tế;

– Trường hợp bài báo được duyệt đăng sau khi hết thời gian đào tạo chính thức  thì học viên không phải đóng học phí gia hạn thời gian đào tạo (tối đa 6 tháng);

– Hội đồng đánh giá luận văn ưu tiên dựa trên chất lượng bài báo công bố và thông tin đánh giá từ phản biện của Tạp chí đăng bài và điểm ưu tiên cho học viên có bài đăng trên các tạp chí ở điểm a) là 3 điểm;

– Học viên được ưu tiên xét tuyển vào chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, phương án phù hợp với Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường;

– Học viên được chủ động chọn giảng viên hướng dẫn ngay từ đầu chương trình học;

– Học viên được tham gia nhóm nghiên cứu của giảng viên và Khoa; được thông tin, tạo điều kiện để tham gia các sinh hoạt khoa học của Khoa và Trường;

– Tùy theo số lượng học viên đăng ký mà có thể tổ chức lớp các học phần nghiên cứu theo các phương án sau: (i) Tổ chức lớp riêng theo từng Khoa; (ii) Tổ chức lớp riêng theo nhóm ngành; (iii) Học chung với NCS và (iv) Chuyển các học phần phương pháp nghiên cứu lên đầu chương trình học;

– Các chế độ hỗ trợ được áp dụng đối với tất cả học viên cao học tại UEH (chương trình đại trà, CFVG, ISB, VNP, và các chương trình đào tạo cao học nghiên cứu liên kết khác).

Comments are closed.