Thông báo dành cho học viên cao học Khóa 20 và 21 chuyên ngành Ngân hàng chưa bảo vệ đề cương

Chi tiết xem tại website khoa Ngân hàng: http://fob.ueh.edu.vn/khoa-ngan-hang/tin-tuc-va-su-kien/594-thong-bao-danh-cho-hoc-vien-cao-hoc-khoa-20-va-21-thuoc-chuyen-nganh-ngan-hang-chua-bao-ve-de-cuong-cao-hoc

Comments are closed.