Thông báo kỷ luật học viên

THÔNG BÁO KỶ LUẬT HỌC VIÊN

Căn cứ vào Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/2/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ‘Ban hành Qui chế đào tạo trình độ thạc sĩ’; và Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-ĐHKT-SĐH ngày 27/09/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ, mức độ vi phạm của học viên, và  kết luận của Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật học viên cao học và nghiên cứu sinh năm 2013, về hành vi phổ biến và thu tiền của học viên để đưa cho giảng viên với ý định xin nâng điểm học phần.

Ngày 28 tháng 5 năm 2013, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh đã ký quyết định kỷ luật:

‘Cảnh cáo, thông báo toàn trường’ – đối với học viên Lê Xuân Quý; sinh ngày 10/9/1985, MSHV: 7701220946, lớp Ngày 2-giai đoạn đại cương, Khóa 22’. Dừng nhiệm vụ lớp trưởng và các chế độ liên quan đến lớp trưởng kể từ ngày ra quyết định.

Nay Viện Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên, và Thầy Cô tham gia đào tạo sau đại học được biết.

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Comments are closed.