Thông báo v/v đăng ký trả nợ học phần trực tuyến khóa 27 (bổ sung) học phần Sản phẩm tài chính phái sinh

Căn cứ theo số lượng học viên cao học Khóa 27 chưa đạt/hoặc chưa học học phần Sản phẩm tài chính phái sinh (3 tín chỉ) và có nhu cầu đăng ký học phần này, Viện Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo mở bổ sung học phần, cụ thể:

HỌC PHẦN

SỐ TC

MÃ LHP

THỨ

Số tiết

Giờ học

Giảng đường

Thời gian học

Sản phẩm tài chính phái sinh
3
19DFIN60500401
3
4
17g45-21g10
A309
19/3/2019 – 09/4/2019
4
20/3/2019 – 10/4/2019
6
22/3/2019 – 12/4/2019
Ghi chú: học tại cơ sở A – 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3.
Học viên có nhu cầu đăng ký vui lòng đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên trang online của Viện Đào tạo Sau đại học (http://online.oldsdh.ueh.edu.vn) để đăng ký và đóng học phí qua Ngân hàng Phương Đông từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/3/2019.
Viện Đào tạo Sau đại học không giải quyết các trường hợp hủy đăng ký và rút học phí sau khi đăng ký.

Trân trọng. 

Comments are closed.