Thông báo v/v Đăng ký học phần giai đoạn chuyên ngành Khóa 23

Ghi chú: học viên cao học các khóa 21, 22 trả nợ học phần với khóa 23 thực hiện đăng ký tương tự như học viên cao học khóa 23.

Comments are closed.