- Viện Đào tạo Sau đại học - http://oldsdh.ueh.edu.vn -

Thông báo v/v Đăng ký học phần giai đoạn chuyên ngành Khóa 23

Ghi chú: học viên cao học các khóa 21, 22 trả nợ học phần với khóa 23 thực hiện đăng ký tương tự như học viên cao học khóa 23.