Thông báo vv góp ý đề cương cho học viên cao học chuyên ngành Ngân hàng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

Số: 135/TB-ĐHKT-NH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 6 năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc góp ý luận văn thạc sĩ của học viên cao học – Chuyên ngành Ngân hàng

Căn cứ vào Thông báo số 90/TB-ĐHKT-SĐH của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM ngày 08/02/2012 về việc góp ý đề cương luận văn thạc sĩ của học viên cao học, khoa Ngân hàng thông báo đến các học viên cao học thuộc chuyên ngành Ngân hàng như sau:

–         Học viên cao học thuộc chuyên ngành Ngân hàng có quyết định phân công người hướng dẫn khoa học (chưa bảo vệ đề cương) liên hệ với người hướng dẫn khoa học để thảo luận và lựa chọn đề tài. Học viên chuẩn bị 02 bản đề cương chi tiết (có đầy đủ các thông tin về họ tên học viên, người hướng dẫn, khóa – lớp, số điện thoại và e-mail của học viên) và nộp trực tiếp tại Văn phòng khoa Ngân hàng trong thời gian từ 14/6/2013 đến 25/6/2013 (nộp trong giờ hành chính từ Thứ Hai đến Thứ Sáu).

–         Căn cứ vào số lượng đề cương chi tiết nhận được, khoa Ngân hàng sẽ tiến hành phân công nhóm giảng viên chuyên môn góp ý đề cương bao gồm 02 giảng viên, trong đó có 01 người là người hướng dẫn khoa học; hoặc theo sự phân công cụ thể của khoa. Nội dung góp ý tập trung vào đề tài đảm bảo đúng chuyên ngành, khung phân tích và tiến độ thực hiện, khuyến khích học viên sử dụng mô hình định lượng trong nghiên cứu.

–         Thời gian bảo vệ đề cương: Dự kiến từ 08/7/2013 đến 15/7/2013.

–         Sau khi đề cương đã được góp ý, học viên phải chỉnh sửa lại theo yêu cầu của nhóm giảng viên chuyên môn và nộp cho người hướng dẫn khoa học.

–         Yêu cầu học viên phải viết luận văn thạc sĩ theo đề cương đã được góp ý, không được thay đổi tên đề tài đã chọn.

Mọi thông tin chi tiết, học viên vui lòng xem trên website của khoa Ngân hàng: http://www.fob.ueh.edu.vn/

Hoặc liên hệ:

  • Văn phòng khoa Ngân hàng (B.121A) – 279 Nguyễn Tri Phương – Q.10 – TP.HCM
  • Điện thoại: (08) 38.551.776 (Cô Lan Thảo)

Trên đây là một số nội dung liên quan đến việc góp ý đề cương luận văn thạc sĩ, đề nghị học viên cao học thuộc chuyên ngành Ngân hàng nghiêm túc chấp hành.

Trân trọng.

 

Nơi nhận:

– HV cao học chuyên ngành NH (chưa bảo vệ đề cương);

– Người hướng dẫn khoa học;

– Website: Khoa, VĐTSĐH;

– Lưu: VT, NH.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA NGÂN HÀNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS. Trần Huy Hoàng

 

Bài viết liên quan

Comments are closed.