Thông báo nộp học phí của học viên khóa 19

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Số:     992    /TB-ĐHKT-SĐH                                      TP. Hồ Chí Minh, ngày  16  tháng 12  năm 2010 

THÔNG BÁO

V/v nộp học phí của học viên cao học khóa 19

Căn cứ Quyết định số 682/QĐ-ĐHKT-TCKT ngày 13/4/2011 về việc quy định mức thu học phí năm học 2011-2012;

Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM thông báo về việc nộp học phí của học viên cao học kinh tế khóa 19 theo số lượng đơn vị học trình như sau:

–        Năm học: 2009 – 2010 nộp học phí cho 30 đvht

–        Năm học: 2010 – 2011 nộp học phí cho 21 đvht.

–        Năm học: 2011 – 2012 nộp học phí cho 18 đvht.

Trong đó mức thu được tính theo từng năm học. Học viên không hoàn thành chương trình đào tạo, được phép chuyển xuống khóa cao học 20 phải nộp thêm khoản học phí cho 18 đvht.

Trường đề nghị các học viên cao học khóa 19 nộp học phí đúng hạn theo quy định.

Trân trọng kính chào.

                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                     (Đã ký)     

                                                                                             Phạm Văn Năng

Comments are closed.