- Viện Đào tạo Sau đại học - http://oldsdh.ueh.edu.vn -

Quyết định v/v xóa tên học viên khỏi danh sách đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 2012